Преставникот на македонскот малциство во државниот комитет против територијална поделба

 

 

Преставникот на македонско малциство во државниот комитет за малциство во Албанија Нико Китани е против новата мапа на административно-територијална поделба, со 61 општини усвоени од страна на Собраниската комисија за територијалната реформа, бидеќи во новата териториална поделба ја опфака само Општина Пустец, преставникот на македонско малциство во државниот комитет за малциство бара и општините во Голо Брдо и Гора да останат самостојни бидеќи таму живе голм дел на македонското малцисто.


www.ilinden-tirana.com