За нас

Македонско друштво ”Илинден”-Тирана е формиранао 06.02.2009 година во Тирана, Република Албанија од група граѓани со Mакедонско потекло кои живеат во Тирана, друштвото е воспоставено со цел да се заштити Македонското национално малцинство во Република Албанија.

Претседател – Никола Ѓурѓај

Потретседател  – Незир Меча

Секретар – Естела Карамешиноска

За основни задачи на Македонско друштво “Илинден”-Тирана се утврдени:

 • Заштита на малцинските права на Македонското национално малцинство во Албанија.
 • Организација на фолклорни фестивали во Голо Брдо, Мала Преспа, Гора.
 • Активности за запознавање и промоција на културните вредности на Македонското Национално Малцинство во Албанија.
 • Организација на курсеви по Македонски јазик.
 • Заштита на мајчиниот јазик и народните костуми и обичаи.
 • Зближување на младите, независно од нивната национална, верска или социјална припадност, со цел за соработка кон подобра иднина.
 • Организирање на семинари, предавања, спортски збиднувања со цел за запознавање и здружување на младината.
 • Создавање на центар за советување за млади за спречување на негативните ефекти кои се појавуваат во нивните животи, како: наркоманија, алкохолизам, трговија со луѓе, проституција и сл.
 • Поттик на младите да бидат промотери на еколошките вредности и биолошкиот диверзитет во Голо Брдо.
 • Обезбедување хуманитарна помош од странски или домашни партнери  за поддршка на програмите и проектите на здружението за помош на младите.
 • Извршување на студии и истражувања на полето на социјални служби и правата на младите луѓе.
 • Информирање на јавноста и надлежните власти за проблемите на младите како: образование, вработување и интегрирање во општествотo.
 • Лобирање за правата на младината, зголемувајќи го влијанието во делот на правните реформи и примена на постоечката легислатива за оваа таргет група.
 • Организирање на културно-уметничка програма, телевизиски програми за млади и проблематиката која нив ги засега, како и нивна публикација во весници, списанија, документи, летоци итн.
 • Извршување на секое дејство и иницијатива што ќе послужи за постигнување на целите на ова Здружение и што е во согласност албанската легислатива во сила.

Македонско друштво ”Илинден”- Огранок Голо Брдо е формиранао 15.10.2012 година. Со цел заштита на Македонското национално малцинство во Областа Голо Брдо.

Претседател – Или Халилај

Подпреседател – Фатри Фетаху