Vendim i Komisionit Qëndëror të Zgjedhjeve për edukimin informimin dhe ndergjegjesimin e pakicave kombetare në Republikën e Shqipërisë