Хашки препораки во врска со образованието на Националните малциства