ФУЕН спроведе истражување за почитувањето на правата на малциствата во време на СОVID-19 опфатено и Македонското малцинство во Албанија

Федералната Унија на Европски националности (ФУЕН) спроведе истражување за да се анализира во која мерка комуникацијата на јазиците на малцинствата ја обезбедуваат различни засегнати страни во земјите-членки на Европската унија, како и меѓу членовите на ФУЕН. Интернет прашалникот се фокусираше на достапноста на информации поврзани со КОВИД-19, здравствени услуги поврзани со појава на појава, постоење на телефонска линија за итни случаи на малцински јазик и образование на мајчин јазик. Истражувањето беше завршено за 43 малцински групи во 25 европски земји, во истражување беше опфатено и Македонско друштво “Илинден”-Тирана како преставник на Македонското национално малциство во Албанија. Македонско друштво ”Илинден”-Тирана од 16. 05. 2015 година е член на Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН). Цел исвештај може да прочитате овде.