Претседателот на македонско друштво “Илинден”-Тирана освари средба со Комесарот за дискриминација Печати
Понеделник, 11 Февруари 2019 11:18

Претседатлот на македонското друштво „Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај на 06.02.2019 година оствари средба со Роберт Гајда, Комесар за заштита од дискриминација. Ѓурај го запознал својот соговорник со работата и моментните активности на друштвото во правец на заштита и унапрдување на правата на припадниците на Македонците во Албанија.Посебен акцент ставивме на поддршката и промовирањето на Законот за заштита на националните малцинства,промоврање на културите и секојдневно спроведување на законот, чија цел е да се обезбеди остварување на специфичните права на прпаднцте на националните малцинства. Тоа, како што оценивме, е неопходно за заштита на идентитет на националните малцинства, како суштинска компонента на интегрирано општество и гарантирање на недискриминација и целосна еднаквост пред законот. Комесарот Гајда од своја страна нагласил дека “секое лице што припаѓа на национално малцинство има право слободно да избере да се третира како такво, без никакво омаловажување од тој избор или од остварување на правата кои се поврзани со овој избор“. Исто така, Комесарот гарантираше дека јавните, централните и локалните институции се обврзани да гарантираат целосна и вистинска еднаквост во економскиот, општествениот, политичкиот и културниот живот меѓу припадниците на националните малцинства и припадниците на мнозинството, рече Ѓурѓај. Комесарот за заштита од дискриминација, најавил дека следниот месец ќе ги посети регионите населени главно со припадници на малцинствата, вклучително и македонското, со цел непоредно да се запознае со нивните проблеми во рамките на неговите наджности да помогне во нивното надминување.